Koronarelatert sykdom påvirker sykefraværet i Nordland

Sykdom knyttet til luftveislidelser utgjør en betydelig andel av økningen i det legemeldte sykefraværet i Nordland i 3. kvartal. Dette tyder på at korona og smittevernstiltak påvirker sykefraværet, til tross for lav smitte i Nordland.

– pressemelding NAV ons. 02.12.2020 10:36 –
Innføring av smittevernstiltak gir ekstra utslag i negativ retning innen næringer som helse- og omsorgstjenester og undervisning.

Med legemeldt sykefravær på 5,4 prosent i 3. kvartal 2020 hadde Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet i landet. Deretter følger Troms og Finnmark med 5,1 prosent. Oslo hadde lavest sykefravær med 3,6 prosent. I landet som helhet var sykefraværet på 4,5 prosent i 3. kvartal 2020.

Totalt har sykefraværet i Nordland økt med 5,8 prosent. Landet som helhet har en økning på 5,7 prosent fra samme kvartal i fjor.

– Selv om Nordland er blant fylkene som har vært minst rammet av koronautbruddet ser vi at det gir utslag på sykefraværet, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Med smittesituasjonen som er i landet nå og usikkerhet knyttet til varighet på pandemien, så kan vi forvente fortsatt påvirkning på sykefraværet fremover.

Størst økning for menn
Det legemeldte sykefraværet i Nordland er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 6,8 prosent for kvinner i 3. kvartal 2020, og 4,2 prosent for menn. Det har vært økning fra samme kvartal i fjor for både kvinner og menn, men økningen har vært størst for menn på 7,6 prosent, mot 4,5 prosent økning for kvinner.

Sykefravær i de ulike næringene
Høyest legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2020 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (7,3 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (3,2 prosent).
Innen undervisning er det en markant økning i tapte dagsverk fra samme kvartal i fjor, med en økning på 11,4 prosent. Helse- og sosialtjenester, som er næringen med flest sysselsatte i Nordland, har økning på 3,4 prosent.

Samtidig ser vi betydelig nedgang i tapte dagsverk innen næringene transport og lagring, og overnattings- og serveringsvirksomhet, med nedgang på henholdsvis 9,3 og 19,4 prosent fra samme kvartal i fjor.

Diagnoser
Koronautbruddet har ført til en økning i det legemeldte sykefravær knyttet til luftveislidelser. Sykdommer i luftveiene utgjorde 11,6 prosent av alle sykefraværstilfeller i 3. kvartal 2020, mot 9,4 prosent i 3. kvartal 2019.
Ser vi på de tapte dagsverkene utgjorde luftveislidelser en mindre andel, 4,8 prosent av det totale legemeldte sykefraværet. Det totale antallet tapte dagsverk knyttet til luftveislidelser har økt fra 13 197 tapte dagsverk 3. kvartal i fjor til 17 092 i 3. kvartal 2020. Dette utgjør omtrent en tredel av den totale økningen i tapte dagsverk.
Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,5 prosent) og psykiske lidelser (21,3 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet.
For psykiske lidelser har det vært nedgang fra samme kvartal i fjor, men her er det store forskjeller mellom kjønnene. Kvinner har hatt en nedgang på 8 prosent i tapte dagsverk, mens det for menn har vært økning på 11,8 prosent i tapte dagsverk for diagnoser innen psykiske lidelser.

Kommunevise forskjeller
Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Lurøy kommune, med 3,5 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Øksnes kommune med 7,9 prosent sykefravær.
I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er det legemeldte sykefraværet henholdsvis 4,8 prosent, 6,6 prosent, 5,4 prosent og 5,5 prosent.

Post Author: Børge Einvik