Nord universitet får 7,7 millioner til å forske på sør-samisk minnekultur

Leiv Sem, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet i Levanger, gleder seg stort over et forskningsprosjekt som denne uka fikk bevilget 7,7 millioner fra Norges forskningsråd.

– PRESSEMELDING Nord Universitet fre. 18.12.2020 08:41 –

Leiv Sem, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet i Levanger
Leiv Sem, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet i Levanger

Prosjektet har som mål å utdype forståelsen av sørsamisk identitetskonstruksjon og minnekultur. Sørsamisk historie og kultur er et lite undersøkt felt, som ofte kommer i skyggen av den mer folkerike nordsamiske kulturen. Viktige spørsmål vil være å undersøke hvordan sørsamisk språk og kultur er forsøkt fornorsket og forsvensket, og hvilke konsekvenser denne prosessen har fått.

– Geografisk befinner vi oss midt i det sørsamiske området, og Nord universitet har et nasjonalt ansvar for sør- og lulesamisk språk på kulturkunnskapsfeltet. Det er heller ikke gjort mye arbeid på akkurat dette området. Sørsamiske spørsmål havner gjerne i skyggen av den offentlige debatten på mange felt.

Dette, sier Leiv Sem, har vært noe av motivasjonen for å søke midler til dette prosjektet.
Hva skjer med oss når vi mister vårt eget språk?

En viktig del av prosjektet vil være å kartlegge erfaringer og tanker fra mennesker som selv har opplevd å miste sitt eget språk og egen kultur. Forskere fra Norge, Sverige, Finland og USA vil være involvert i prosjektet, og arbeidet vil skje i nært samarbeid med sørsamiske institusjoner og kunnskapsmiljøer.

– Vi ønsker blant annet å sette søkelyset på hva som skjer med enkeltindivider, familier og samfunn dersom man taper sitt eget språk. Dette er eksistensielle og krevende spørsmål som vi ønsker å finne svar på gjennom dette prosjektet, sier Sem.

 

Forskning finnes, men mye mangler

Urfolkproblematikk er godt belyst i en del sammenhenger, for eksempel deres møter med nasjonalstater, men fortsatt finnes det mange uutforskede spørsmål.

– Vi forventer at dette prosjektet skal bidra til en dypere og rikere forståelse av assimileringspolitikken, og hvordan denne har virket inn. Vi forventer også mer kunnskap om identitetsdannelse generelt, sier Sem.

 

Folkeopplysning så vel som forskningsformidling

Et viktig aspekt ved forskning er hvordan denne kan formidles, og ikke minst formidles slik at den når ut over forskningsmiljøene.

– Det blir viktig å gjøre denne kunnskapen kjent, og da er skolen en viktig arena. Det er flere måter å nå ut til elever i grunnskolen på, og en mulig kanal er gjennom vår egen lærerutdanning. I tillegg ønsker vi å få opp øynene til allmennheten rundt disse spørsmålene, som er av global karakter. Vi planlegger blant annet å utvikle  en vandreutstilling. I tillegg er det aktuelt å skrive kronikker og bruke sosiale medier. Vi planlegger også å bruke det sørsamiske språket aktivt i formidlinga, der det er hensiktsmessig.


Gledelig tildeling
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet, Egil Solli, er svært tilfreds med at nettopp dette prosjektet har fått tildeling av midler.

– I lys av at Nord universitet og Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har et nasjonalt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur i høyere utdanning, er det ekstra gledelig at vi når opp i den nasjonale konkurransen om forskingsmidler innenfor dette området.

Post Author: Børge Einvik