Statens vegvesen foreslår kompakt byutvikling i Bodø

Foreslår kompakt byutvikling i Bodø
– Flytting av flyplassen i Bodø gir en unik mulighet til å utvikle et grønt og framtidsrettet transportsystem i Bodø. Det sier avdelingsdirektør Unni M. Gifstad i Statens vegvesen.

– pressemelding Statens Vegvesen ons. 02.12.2020 14:36 –

– Vår anbefaling vil legge til rette for at flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt, samtidig som den gir god og forutsigbar framkommelighet for næringstrafikken.

Vegvesenet har nå levert konseptvalgutredning (KVU) for «Ny by Bodø – transportsystemer». Utredningen foreslår en trinnvis utbygging av veg til den nye flyplassen, og en kompakt og sentrumsnær byutvikling.

Konseptvalgutredningen har hatt som oppgave å se på hvordan transportsystemet i Bodø best kan utvikles når flyplassen flyttes lenger sør. Utredningen har skjedd i samarbeid med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Avinor, Kystverket og Fylkesmannen i Nordland.

Ny flyplass må ha ny veg

– Vi har vurdert flere alternative vegtraséer til den nye flyplassen. Vår anbefaling er en løsning som ligger sør for den nye bydelen, og dermed ikke blir en barriere mellom ny og gammel by. Løsningen gir best rom for byutvikling, samtidig som den gir et robust hovedvegsystem, forklarer Gifstad. I denne løsningen blir vegen én av hovedadkomstene til den nye bydelen, og leder biltrafikken utenom byutviklingsområdene.

Vegvesenet legger opp til trinnvis utbygging av det sørlige alternativet, også fordi det må bygges en arm for å få tilgang til ny flyplass. Det gir en effektiv og realistisk løsning på kort sikt, og samtidig vil trinn 2 være positivt for utviklingen av den nye bydelen og byen som helhet. Armen til flyplassen er kostnadsberegnet til 267 millioner kroner.

Stort potensial for mer gåing og sykling

Bodø kommune har et vedtatt mål om at personbiltrafikken ikke skal øke, selv om befolkningen øker. Utredningen anbefaler en kompakt byutvikling, som bygger opp under nullvekstmålet.

– Bodø har et godt utgangspunkt for grønne reiser. Én av fire reiser skjer allerede til fots, og sykkelandelen er på 8 prosent. Vi anbefaler en kompakt byutvikling, der 80 prosent av veksten kommer i sentrum og den nye bydelen. En slik utvikling vil styrke mulighetene for grønne reisevaner. 55 prosent av byens befolkning bor innenfor 15 minutters sykkelavstand fra Torget. Vi anbefaler gode sykkelløsninger for å få flere til å velge sykkel, gåing og annen mikromobilitet.

Knutepunkt

Bodø har både havn og jernbane. En del av oppdraget har vært å se på behov og mulighet for å flytte havneområdet, og om ny havn og flyplass skulle kobles på jernbanen. Jernbanetilknytningen er beregnet til å bli svært kostbar, mellom 4,1 og 7 milliarder kroner, avhengig av valgt løsning. Utbygging anbefales derfor ikke innenfor tidsperspektivet til denne KVU’en. Forslaget i utredningen er imidlertid ikke til hinder for flytting av havnen, dersom det skulle bli behov for det på et senere tidspunkt.

Rapporten er nå oversendt Samferdselsdepartementet, som beslutter valg av konsept/løsning. Departementet vurderer også om KVU’en skal sendes på høring og til ekstern kvalitetssikring, KS1.

Post Author: Børge Einvik